Filozofia 2º

Charakterystyka studiów

W roku akademickim 2017/18 na studiach filozoficznych II stopnia będzie realizowany nowy, oryginalny program, łączący elementy szeroko rozumianej filozofii społecznej z elementami wiedzy interdyscyplinarnej i metodologiczno-praktycznej.

Studia adresowane są do absolwentów  licencjackich studiów na kierunku filozofia, ale także do osób, które tytuł licencjata lub magistra zdobyły na innych kierunkach, zwłaszcza humanistycznych i społecznych, takich jak filologia polska i filologie obce, historia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo czy ekonomia. Studia otwarte są również dla zainteresowanych filozofią absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych. Absolwentom licencjackich studiów filozoficznych pozwalają pogłębić i ukierunkować zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu filozofii, a absolwentom  innych kierunków studiów uzupełnić i poszerzyć wiedzę szczegółową o jej wymiar filozoficzny i zdobyć dodatkowe wykształcenie ogólnohumanistyczne.

Program studiów obejmuje 7 modułów obowiązkowych i 1 nadprogramowy: 

Moduł 1: Filozofia i społeczeństwo

Moduł obejmuje siedem przedmiotów dotyczących filozoficznych aspektów różnych obszarów współczesnego życia społecznego: Filozofia Internetu, Symbole i komunikacja, Współczesne problemy moralne, Współczesne problemy religijne, Filozoficzny wymiar ekonomii, Filozofia wobec ideologii, Etyka, praktyka społeczna i polityka.

Moduł 2: Przedmioty interdyscyplinarne

Moduł obejmuje pięć przedmiotów służących ukazaniu związków między tradycyjną problematyką filozoficzną i dyscyplinami pokrewnymi (historią, naukami o polityce, naukami o poznaniu, psychologią), a także literaturą i sztuką:  Filozofia i literatura, Wprowadzenie do kognitywistyki, Psychologia filozoficzna, Zarys teorii cywilizacji, Historia idei politycznych.

Moduł 3: Przedmioty metodologiczne

Moduł obejmuje pięć przedmiotów mających na celu teoretyczne, a zwłaszcza praktyczne  zaznajomienie studentów z metodami badań w naukach humanistycznych, metodami filozoficznej interpretacji  tekstów,  zasadami dobrej argumentacji,  sztuką przekładu tekstów filozoficznych z języka obcego oraz sposobami wykorzystywania nowoczesnych narzędzi technologicznych w humanistyce (Sztuka interpretacji, Sztuka argumentacji, Metody badań humanistycznych, Nowe technologie w humanistyce, Translatorium z języka obcego).

Moduł 4: Przedmioty dyplomowe

Moduł  obejmuje dwusemestralne seminarium magisterskie, którego celem jest wspomożenie studentów w przygotowaniu pracy magisterskiej na wybrany przez nich temat.

Moduł 5: Kierunkowe przedmioty fakultatywne

Moduł obejmuje sześć przedmiotów do wyboru ściśle związanych z kierunkowymi efektami kształcenia. Ich konkretna lista może się zmieniać, a wybór konkretnych propozycji zależy od studentów (jeżeli zbierze się dość chętnych). Proponowane będą przedmioty takie jak: Filozofia polska, Filozofia rosyjska, Filozofia niemiecka, Filozofia francuska, Bioetyka, Filozofia prawa.

Moduł 6: Przedmiot fakultatywny na innym kierunku studiów

Moduł ma na celu rozwinięcie interdyscyplinarnego wymiaru studiów filozoficznych. Wybór przedmiotu i kierunku studiów, na którym będzie on zaliczany, zależy wyłącznie od studenta.

Moduł 7: Przedmiot w języku obcym

Przedmiot w języku obcym, najprawdopodobniej angielskim, ale w razie potrzeby także innym learn how to (rosyjskim, niemieckim, francuskim) będzie oferowany jako przedmiot do wyboru w ramach kierunku studiów, w powiązaniu z efektami kierunkowymi, ale studenci mogą zaliczyć go także na innych kierunkach studiów lub w ramach wymiany zagranicznej (program Erasmus+ i inne formy zinstytucjonalizowanej współpracy międzynarodowej).

Moduł 8– nadprogramowy: Dydaktyka  etyki i dydaktyka filozofii w szkole

Moduł dodatkowy, poza obowiązkowym programem, proponowany studentom, którzy będą chcieli uzyskać uprawnienia  do nauczania filozofii i/lub etyki w szkołach różnego stopnia, realizowany w porozumieniu z Centrum Edukacji Ustawicznej oferującym kursy pedagogiczne.

Wymagania wstępne w odniesieniu do kandydatów niebędących absolwentami licencjackich studiów filozoficznych i kurs uzupełniający

Kandydaci na studia filozoficzne II stopnia, którzy nie ukończyli licencjackich studiów filozoficznych, powinni mieć zaliczony przynajmniej jeden przedmiot filozoficzny w ramach studiów, które odbyli na innym kierunku (wprowadzenie do filozofii, historia filozofii, logika  lub tp.). Po zakwalifikowaniu się na studia filozoficzne II stopnia i w  porozumieniu z opiekunem (koordynatorem kierunku lub promotorem pracy magisterskiej)  student będzie mógł uzupełnić wiedzę filozoficzną w sposób formalny, zaliczając wybrane przedmioty filozoficzne na kierunkach „filozofia i etyka” lub „kognitywistyka i komunikacja” I stopnia i  zdobywając w ten sposób dodatkowe punkty ECTS.

Kwalifikacje absolwenta i możliwości pracy

Absolwent studiów filozoficznych II stopnia będzie przygotowany do podejmowania różnych wyzwań zawodowych i do ogrywania ważnych ról społecznych.  Wykształcenie filozoficzne nie daje konkretnego zawodu, ale dostarcza kompetencji i umiejętności potrzebnych w wielu zawodach i różnych segmentach życia społecznego, a nawet gospodarczego, get all the facts. Wiele wskazuje na to, ze na dynamicznym i elastycznym współczesnym rynku pracy coraz bardziej cenione będą ogólne kwalifikacje intelektualne i komunikacyjne, a nie tylko  wąska wiedza specjalistyczna.

Absolwent studiów filozoficznych II stopnia powinien zdobyć następujące kwalifikacje:

 • pogłębiona wiedza w zakresie współczesnej problematyki moralnej i filozoficzno-społecznej
 • pogłębiona wiedza dotycząca związków między filozofią a innymi dziedzinami  wiedzy i twórczości; rozumienie znaczenia, założeń i konsekwencji różnych współczesnych nauk i technologii oraz literatury i sztuki
 • pogłębiona wiedza metodologiczna dotycząca sposobów prowadzenia badań w naukach szczegółowych i w filozofii
 • umiejętność identyfikowania i rozważania ważnych problemów społecznych
 • umiejętności praktyczne takie jak: wykorzystanie współczesnych technologii do pozyskiwania i przekazywania wiedzy, redagowanie tekstu naukowego, tłumaczenie tekstu z języka obcego, sztuka argumentacji.
 • opanowanie wiedzy i zdobycie narzędzi metodologicznych niezbędnych do prowadzenia badań w zakresie filozofii lub nauk szczegółowych w horyzoncie filozoficznym

Takie kwalifikacje pozwolą absolwentom pracować między innymi jako:

 • nauczyciele filozofii w szkołach wyższych i szkołach niższego szczebla
 • badacze filozofii lub członkowie interdyscyplinarnych zespołów badawczych
 • pracownicy wydawnictw, dziennikarze i publicyści
 • pracownicy placówek kultury i/lub twórcy kultury
 • pracownicy samorządów regionalnych i administracji rządowej
 • pracownicy firm odpowiedzialni za HR i PR
 • założyciele własnych kreatywnych firm
 • politycy