Filozofia i Etyka

Studia Filozofia i Etyka są adresowane zarówno do świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich, jak i do studentów innych kierunków studiów (nadają się znakomicie na drugi kierunek studiów nie tylko dla humanistów), a także do osób, które pracują już zawodowo, ale chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, rozwinąć zainteresowania, zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

W szczególności adresowane są do tych, którzy chcieliby uczyć etyki, a także filozofii w szkole oraz tych, których interesuje praca w instytucjach kulturalnych i mediach. Oferują zatem – do wyboru – nadobowiązkowe przedmioty specjalizacyjne: dydaktykę nauczania etyki i/lub filozofii w szkole oraz warsztaty medialne (prasowo-radiowo-telewizyjne).

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat filozofii i etyki.

Po co? (a nie tylko jak?)

Współczesne społeczeństwo potrzebuje refleksji filozoficznej i moralnej, aby rozwijać krytyczną wiedzę o sobie i świadomie określać swoje cele. Życie społeczne, polityczne i gospodarcze oraz rozwój nowoczesnej techniki i nauki stawiają przed ludźmi wiele problemów o charakterze filozoficzno-moralnym. Jest rzeczą niezwykle ważną, aby umieć te problemy rozpoznawać, analizować i w krytyczny sposób rozwiązywać.

Kompetencje kadry

Kierunek Filozofia i etyka jest kierunkiem humanistycznym, koordynowanym przez Zakład Filozofii Współczesnej i Społecznej, i tworzonym we współpracy z pracownikami Instytutu Historii i Nauk Politycznych, a także pojedynczymi pracownikami innych wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku (Wydziału Filologicznego, Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Prawa). Wiedza przekazywana przez wykładowców kierunku jest dzięki temu wszechstronna, a słuchacze mają gwarancję, że otrzymują ją od specjalistów.

Praktyczne umiejętności

Program studiów obejmuje nie tylko wiedzę teoretyczną i erudycyjną, wiele uwagi poświęca również praktycznym aspektom filozofii – zarówno jej związkom z życiem społeczno-politycznym, jak i jej znaczeniu dla indywidualnych praktyk życiowych. Studia przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym i dostarczają kompetencji potrzebnych w wielu zawodach, rozwijając zdolność samodzielnego, krytycznego i twórczego myślenia, także Safe Climate. Doskonalą praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji ustnej i pisemnej.

Języki obce

Duży nacisk w ramach studiów kładzie się na rozwijanie znajomości języków obcych, czytać tips and tricks. Oferowane są lektoraty z dwóch języków obcych do wyboru, przy czym jeden dotyczy języka kontynuowanego, który student powinien opanować przynajmniej na poziomie B2, a drugi języka (nowożytnego lub starożytnego), którego naukę można zacząć od podstaw i który student powinien opanować przynajmniej na poziomie A2.

Każdy z dwóch lektoratów obejmuje 120 godzin. Dodatkowo na ostatnim roku studiów program obejmuje 60-godzinne translatorium z wybranego języka obcego (zależnie od ilości chętnych na kurs z określonego języka).